• Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

   Thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND), ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 8276/UBND-TC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết như sau:

  1. Về bố trí, cho thôi giữ nhiệm vụ đối với nhân viên thú y

  a) Bố trí nhân viên thú y

  - Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã (riêng đối với thành phố Huế là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) rà soát thú y viên đang hành nghề trên địa bàn có trình độ, năng lực và có nhiều đóng góp cho công tác chăn nuôi và thú y của địa phương trong thời gian qua để lựa chọn nhân viên thú y.

  - Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định bố trí nhân viên thú y trên cơ sở biên bản làm việc của các cơ quan nêu trên.

  - Việc bố trí nhân viên thú y hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

  b) Cho thôi giữ nhiệm vụ đối với nhân viên thú y

  Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã (đối với thành phố Huế là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) xem xét cho thôi giữ nhiệm vụ đối với nhân viên thú y khi được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm hoặc có các vấn đề khác (như không đảm bảo sức khỏe, chuyển công tác, thay đổi chỗ ở...), đồng thời gửi quyết định cho thôi nhiệm vụ về các cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện.

  2. Về quản lý, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thú y

  - Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan trực tiếp quản lý nhân viên thú y trên địa bàn cấp xã.

  - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố Huế là cơ quan hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan về chăn nuôi, thú y đối với nhân viên thú y xã trên địa bàn cấp huyện.

  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề thú y được quy định tại Chương VI Luật Thú y, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thú y trên địa bàn toàn tỉnh.

  3. Giao nhiệm vụ của các cơ quan liên quan

  a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND; tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung các vấn đề phát sinh (nếu có);

  b) Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

  - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức bố trí, quản lý, sử dụng nhân viên thú y. Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có). Có kế hoạch đào tạo, củng cố và thay thế nhân viên thú y khi cần thiết đáp ứng tình hình thực tiễn tại địa phương.

  - Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện có kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật chuyên ngành cho nhân viên thú y. Hàng năm báo cáo hoạt động của nhân viên thú y trên địa bàn gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.

  - Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí để thực hiện các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có) cho nhân viên thú y xã theo quy định.

  c) Sở Tài chính

  Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có) cho nhân viên thú y xã theo quy định./.

Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm