• Nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


  Ngày 16/7/2021, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung của Nghị quyết như sau:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định về bố trí và chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  2. Đối tượng áp dụng

  Nghị quyết này áp dụng đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Quy định về bố trí và chế độ phụ cấp của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

  1. Mỗi đơn vị xã, phường, trị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã và các xã, phường: Thủy Biều, Thủy Xuân, Hương Long, Thủy Vân, Thủy Bằng, Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thuận An của Thành phố Huế được bố trí không quá 02 nhân viên thú y; các phường còn lại của Thành phố Huế được bố trí 01 nhân viên thú y.

  2. Nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng 0,8 lần mức tiền lương cơ sở/người, được cấp bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ thanh toán khác theo phân công của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Điều 3. Kinh phí thực hiện:

  Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

  2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 26     tháng 7 năm 2021./.


Các tin khác
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện khẩn về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật – Chi cục Thú y đưa cơ sở mới vào hoạt động
Thông báo nội dung cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020 ngày 24/9/2014
UBND tỉnh phân bổ bổ sung 10.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm